Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. Definities

1.1 VEMA: De besloten vennootschap VEMA Autoverhuur & Autolease BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62117106.

1.2 Contractant: de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot verhuur of shortlease wordt gesloten.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de contractant en VEMA.

1.4 daghuur: 1 dag huur is een aaneengesloten verhuurperiode van maximaal 24 uren en is van 8:00 uur op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tot 8:00 uur op de volgende dag. Een verhuurperiode beginnende op zaterdag is 1 dag huur een aaneengesloten periode van maximaal 24 uren en is van vrijdag van 16:00 uur tot de daarop volgende zaterdag 16:00 uur en op zondag is 1 dag huur een aaneengesloten verhuurperiode van maximaal 40 uren en is van zaterdag van 16:00 uur tot de daarop volgende maandag 8:00 uur.

1.5 Weekendhuur: een weekend huur is een aaneengesloten verhuurperiode van maximaal 64 uren en is van vrijdag 16:00 uur tot de daarop volgende maandagochtend om 8:00 uur.

1.6 Weekhuur: een week huur is een aaneengesloten verhuurperiode van maximaal 168 uren en is van 8:00 uur op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag tot de in de daarop volgende week liggende zelfde dag als waarop de huur startte om 8:00 uur.

1.7 Shortlease: een minimale aaneengesloten verhuurperiode van een maand met een maximale aaneengesloten periode van 30 maanden.

1.8 Auto: het voertuig (zoals personenauto, bedrijfswagen of vrachtwagen) met toebehoren inclusief eventuele gekozen opties en accessoires dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

1.9 Schade van VEMA: elke gebeurtenis die met de auto gebeurt en/of door de auto ontstaat en waarbij VEMA en/of de verzekeringsmaatschappij waarbij de auto is verzekerd (vermogens)schade ondervindt (zoals door aansprakelijkheid tegenover derden) doordat de auto en/of personen in de auto en/of goederen in de auto en/of goederen buiten de auto en/of personen buiten de auto beschadigt raken en/of ander (financieel) nadeel ondervinden en/of alle andere situaties waarbij (financieel) nadeel ontstaat. Ook wordt hieronder verstaan: vermissing van de auto of één of meer onderdelen en/of accessoires daarvan, documenten en andere toebehoren van de auto en niet normale slijtage of gebruikssporen.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle aanbiedingen (op de website van VEMA daaronder begrepen), offertes en overeenkomsten aangaande de levering van diensten en/of goederen en/of accessoires en zijn ook van kracht op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van VEMA en de contractant.

2.2 Toepasselijkheid van eventuele door de contractant gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen VEMA en de contractant.

2.3 Mochten één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd komen met enigerlei wettelijke voorschriften en/of onverbindend worden verklaard door een rechter, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.4 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze algemene voorwaarden zich daar tegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij VEMA optreedt als serviceverlener betreffende de diensten ten behoeve van contractant.

 

3. Aanbiedingen en overeenkomst

3.1 Alle door VEMA uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. VEMA heeft het recht uitgebrachte offertes en de door haar gegeven prijzen op haar website te herroepen, zonder daarvan opgaaf van reden te zijn verschuldigd. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte staat aangegeven, een geldigheidstermijn van maximaal 4 weken, te rekenen vanaf de datum van aanbieding aan de verzoeker van de offerte. Indien dit per e-mail gebeurd is de verzenddatum van VEMA leidend. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de contractant verstrekte gegevens en VEMA mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens.

3.2 VEMA behoudt zich het recht voor een ieder te weigeren als contractant, zonder daarvoor opgaaf van reden te zijn verschuldigd. Voor zover de contractant zich laat vertegenwoordigen, zoals bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met VEMA aangaat, is deze vertegenwoordiger solidair aansprakelijk aan VEMA in geval een (volledige) identificatie van de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon en/of andere entiteit ontbreekt, in geval van machtsmisbruik of in gevallen waarbij er geen geldige machtiging of volmacht aanwezig is. In geval het bedrijf een besloten dan wel een naamloze vennootschap betreft, stelt ondertekenaar zich persoonlijk borg/garant voor alle verplichtingen, betalingen en/of schades door ondertekening van de overeenkomst.

3.3 Een reservering is pas definitief indien VEMA dit schriftelijk of per mail aan contractant heeft bevestigd.

3.4 Bij shortlease dient contractant minimaal 1 kalendermaand van te voren te reserveren.

 

4. Tarieven en betaling

4.1 Alle tarieven die VEMA vermeld in offertes, op haar website of op een andere wijze zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld.

4.2 Indien blijkt dat de contractant informatie (in de ruimste zin des woords) niet heeft gegeven aan VEMA en die belangrijk is voor de levering van de goederen en/of diensten van VEMA en contractant van die informatie op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, mag VEMA, indien dit leidt tot extra werk en/of de levering van meer producten en/of een langere verhuur- of shortleaseperiode, het extra werk en/of geleverde producten en/of de langere verhuur- of shortleaseperiode in rekening brengen conform in de overeenkomst is bepaald en bij het ontbreken daarvan wat uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeit. Daarnaast heeft VEMA het recht op volledige schadevergoeding. Voorts is VEMA niet aansprakelijk voor welke schade (schade van VEMA daaronder begrepen) dan ook geleden door het ontbreken van die informatie. VEMA heeft het recht een langere huur- of shortleaseperiode dan wat in de overeenkomst staat te weigeren.

4.3 In geval van een overeenkomst tot shortlease, geldt dat VEMA gerechtigd is door middel van een schriftelijke mededeling op een termijn van tenminste één maand de geldende tarieven aan te passen.

4.4 Tariefswijziging, zoals in het vorige lid, kan plaatsvinden bij verlenging van de verhuur- of shortleaseperiode of bij wijzigingen in voor VEMA van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ingeval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van één of meer (kostprijs)factoren, is VEMA eveneens gerechtigd om de prijs te verhogen.

4.5 Betaling van de huursom dient vooraf te gebeuren. Eventuele extra kilometers en schade van VEMA wordt na de huurtermijn  berekend. Bij shortlease dient de betaling 1 maand vooruit te gebeuren. Het is aan VEMA de keuze om eventuele extra kilometers en schade van VEMA gedurende de shortleasetermijn te berekenen of na de shortleasetermijn. Betalingen tussentijds en achteraf dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door contractant te worden voldaan. VEMA heeft het recht openstaande facturen te verrekenen met de borg.

4.6 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door VEMA kosteloos een herinnering tot betaling verstuurd. Wanneer de contractant dan binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichting(en) heeft voldaan, is de contractant eveneens vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd, evenals de buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag. Contractant is de dag na het verstrijken van de veertiendagentermijn van de dagtekening van de herinnering van rechtswege in verzuim en contractant dient, los van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten, de overige schade die VEMA daardoor heeft geleden te vergoeden.

 

5. Verplichtingen contractant

5.1 Contractant dient de auto als een goed huurder/shortleaser te gebruiken en enkel en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de auto is bedoeld. Zo mag de contractant de auto niet gebruiken op circuits, voor racerijen en (onverharde) terreinen waarvan contractant redelijkerwijze moet weten dat de auto daarvoor niet is bestemd en/of schade van VEMA kan veroorzaken. Voorts tankt contractant alleen brandstof die voor de auto wordt voorgeschreven, al dan niet met de vereiste additieven (bij vrachtauto’s).

5.2 Contractant levert de auto, behoudens normale slijtagecomponenten en gebruikssporen, in dezelfde staat in dan waarin contractant deze in ontvangst heeft genomen en ook op zijn laatst op de dag en tijd zoals in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden staat aangegeven. De contractant maakt de auto voorafgaande aan de inlevering van binnen en buiten schoon. Bij niet tijdige of volledige (zoals ontbreken accessoires) inlevering door contractant is VEMA gerechtigd de auto, dan wel dat ontbreekt (zoals de accessoires) op te halen en dient contractant de volledige schade te vergoeden die VEMA daardoor heeft geleden. Voorts wordt dan de verhuur of shortlease doorberekend aan contractant tot het moment dat de auto volledig bij VEMA aanwezig is. Bij niet tijdig inleveren worden uitsluitend hele dagen in rekening gebracht. 

5.3 Contractant kan bij eventuele toegevoegde of achtergelaten zaken aan of in de auto na het inleveren geen beroep doen op onverschuldigde betaling en VEMA kan haar schade verhalen op de contractant bij het verwijderen van eventuele toegevoegde of achtergelaten zaken aan of in de auto.

5.4 Inlevering dient plaats te vinden in dezelfde vestiging waar de auto is opgehaald en tijdens openingstijden. Indien de contractant buiten openingstijden de auto wilt inleveren kan dit, voor zijn rekening en risico, na toestemming van VEMA. Contractant blijft dan aansprakelijk over de auto totdat VEMA de auto heeft gecontroleerd. VEMA zal de auto zo snel als mogelijk na aanvang van de openingstijd controleren.

5.5 Alleen contractant zelf óf in de huurovereenkomst genoemde personen mogen de auto besturen en contractant staat ervoor in dat alle bestuurders (inclusief contractant) in goede mentale en fysieke omstandigheden verkeren de auto te mogen besturen en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de auto.

5.6 De auto mag alleen in landen rijden/bevinden die op de huurovereenkomst staan vermeld.

5.7 De contractant levert de auto met een volle tank in en draagt ervoor zorg dat gedurende de huur- of shortleaseperiode alle vloeistoffen en bandenspanning op goed niveau zijn. Voorts zorgt contractant ervoor dat indien hij gebreke(n) aan de auto ontdekt voorafgaande of gedurende de huur- of shortleaseperiode die de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen en/of meer schade (schade van VEMA daaronder begrepen) aan de auto kan opleveren bij het gebruik, contractant het voertuig niet gebruikt en VEMA direct hiervan op de hoogte stelt en alle instructies van VEMA opvolgt. Indien contractant VEMA niet kan bereiken doet contractant er alles aan om (eventuele) schade (schade van VEMA daaronder begrepen) te voorkomen dan wel te minimaliseren. Indien contractant gebreke(n) aan de auto ontdekt voorafgaande of gedurende de huur- of shortleaseperiode die niet de verkeersveiligheid in gevaar (kan) brengen en/of meer schade (schade van VEMA daaronder begrepen) aan de auto kan opleveren bij het gebruiken of niet gebruiken van de auto, meldt contractant dit zo snel mogelijk aan VEMA en volgt hij de instructies van VEMA op.

5.8 Het is contractant niet toegestaan de auto elders ter reparatie of voor onderhoud aan te bieden nadat schriftelijke toestemming is verleend door VEMA. In geval van shortlease dient contractant op verzoek van VEMA de auto aan haar ter onderhoud en/of reparatie aan te bieden.

5.9 Bij diefstal, verduistering of een andere wegneming van de auto of bij een ongeval waarbij de auto betrokken is, dient de contractant de politie zo snel als mogelijk hiervan in kennis te stellen en stelt daarna zo snel als mogelijk VEMA hiervan op de hoogte. Bij beslaglegging op of schade aan de auto dient contractant zo snel als mogelijk VEMA hiervan in kennis te stellen.­ Bij een ongeval en/of schade vult contractant tevens het schadeformulier volledig in en overhandigt deze zo snel als mogelijk aan VEMA. Voorts verleent contractant bij diefstal, verduistering, een andere wegneming, een ongeluk of schade aangaande de auto alle medewerking aan VEMA ter afwikkeling van die gebeurtenis.

5.10 Contractant staat in voor alle gedragingen (doen en nalaten) van alle passagiers, mede bestuurders en derden die met de auto te maken hebben en zorgt er dus ook voor dat zij zich aan deze algemene voorwaarden houden. Voorts bevestigt contractant eventuele lading/goederen op een juiste manier. De totale lading/goederen die zich in de auto bevindt mag geen grotere waarde vertegenwoordigen dan € 3.000,- tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

5.11 Contractant dient zich ten alle tijden aan de wet- en regelgeving te houden die gelden waar de auto zich bevindt.

5.12 Contractant dient voorafgaande aan de verhuur- of shortleaseperiode zich te legitimeren met een geldig rijbewijs én een geldig ander identiteitsbewijs en dient een bewijsstuk te overleggen dat niet ouder is dan een maand waaruit zijn adres blijkt. VEMA mag hiervan een fotokopie maken en bewaren in haar administratie.

5.13 Bij pech met de auto dient contractant of de in de huurovereenkomst genoemde berijder(s) te bellen met het nummer 088 112 112 1.

 

6. Annulering

6.1 Bij annulering door de contractant van de overeenkomst vóórdat de verhuur- of shortleaseperiode is ingegaan, is de contractant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de contractant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen (bij shortlease uitgaande van 1 maandtermijn ongeacht duur contract), tenzij de schade door deze annulering van VEMA groter is.

6.2 De overeenkomst wordt onder andere geacht te zijn geannuleerd door de contractant indien VEMA zijn plichten uit de overeenkomst niet (deugdelijk) na kan komen doordat de contractant niet of nauwelijks meewerkt en/of indien de contractant de producten en/of diensten van VEMA niet wil aanvaarden.  

 

7. Schade en borg

7.1 Het eigen risico per schade aan eigen auto en/of aan derden van VEMA voor de contractant is € 1.250,- die tegen vergoeding bij verhuur te verlagen is naar € 350,- per schade van VEMA.

7.2 Ondanks het in het vorige lid begrensde eigen risico van contractant aangaande de schade van VEMA, kan VEMA de volledige schade (in de ruimste zin des woords en dus schade van VEMA daar ook onder begrepen), voor zover de redelijkheid en billijkheid dit met zich mee brengen, verhalen op de contractant indien die schade is ontstaan door: a. contractant één of meerdere bepalingen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden heeft, b. een botsing op een deel of delen van de auto op een hoogte hoger dan 1,75 meter vanaf de grond en/of schade aan een deel of delen van de auto is veroorzaakt (al dan niet door een botsing) door lading dat zich bevindt op een hoogte hoger dan 1,75 meter vanaf de grond, c. ernstige nalatigheid door contractant, d. opzet of bewuste roekeloosheid door contractant, en/of e. met de auto is gereden waarbij tijdens het rijden de brandstof opraakte. Roekeloosheid als voorbeeld onder invloed van drank en/of drugs of rijden bij niet toelaatbare weersomstandigheden

7.3 Verlies van (auto)sleutels, één of meerdere kentekenbewijzen en andere toebehoren van de auto dient contractant volledig te vergoeden.

7.3 Indien er een borg moet worden betaald, dient deze vooraf te worden betaald. VEMA behoudt zich het recht voor de borg te kunnen verrekenen met eventuele openstaande rekeningen van contractant.

 

8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Contractant is gedurende de huur- of shortleaseperiode, of verband houdende met de huur of shortlease periode, aansprakelijk voor alle schade (schade van VEMA daaronder begrepen) die daaruit voortvloeit, tenzij de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat die aansprakelijkheid bij VEMA dient te liggen.

8.2 Alle auto’s van VEMA zijn WA verzekerd met een maximale dekking aan personen tot € 5.600.000, aan zaken tot € 2.500.000,- Contractant kan deze verzekeringsvoorwaarden op verzoek aan VEMA inzien. Voorts kan contractant bepaalde verzekeringen uitbreiden waarvan contractant eveneens die verzekeringsvoorwaarden op verzoek aan VEMA kan inzien.

8.3 VEMA is niet aansprakelijk voor schade aan personen indien vergoeding van die schade anderszins verhaalbaar is dan bij VEMA en/of haar verzekeringsmaatschappij.

8.4 VEMA is niet aansprakelijk voor een bedrag van boven de € 3.000,- voor goederen/zaken die zijn beschadigd door een gebrek aan de auto die te wijten is aan VEMA, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

8.5 VEMA is nimmer aansprakelijk voor schade (in de ruimste zin des woords) die is toegebracht door producten en/of diensten afkomstig van VEMA die is ontstaan bij of door derden.

8.6 VEMA is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de door de contractant aangeleverde  gegevens. VEMA mag altijd uitgaan van de juistheid van deze gegevens.

8.7 Bij de verhuur of shortlease van een auto waarvoor een chauffeurspas en eventueel code 95 benodigd is, dient contractant conform alle daarvoor geldende regels te handelen en bij het overtreden daarvan kan VEMA alle schade (schade van VEMA daaronder begrepen) die zij daardoor leidt volledig verhalen op contractant.

8.8 Behoudens het bepaalde in artikel 6:89 BW, is het recht op schadevergoeding van contractant in ieder geval komen te vervallen na één jaar na ontdekking van het gebrek of na één jaar dat contractant het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken.

8.9 Voor zover aansprakelijkheid elders in deze algemene voorwaarden niet is uitgesloten, kunnen VEMA, de verzekeraars van VEMA en andere (rechts)personen handelende in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst (personeel van VEMA daaronder mede begrepen) voor niet meer dan de dekking welke door de verzekeraar van VEMA van de auto en/of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VEMA wordt gegeven en/of erkend aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de door VEMA geleverde diensten en/of producten. De voorwaarden en de dekking van deze verzekeringen kan contractant op verzoek van contractant kosteloos inzien bij VEMA.

 

9. Opschortings-, ontbindings- en retentierecht, reclamerecht

9.1 De contractant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in gevallen dat de contractant: a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en/of uit de overeenkomst en of de wet; b. in staat van faillissement wordt verklaard, bij een natuurlijk persoon een schuldsaneringstraject in gaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, tot boedelafstand overgaat, het bedrijf van de contractant wordt stil gelegd of geliquideerd of beslag op (een gedeelte) van de goederen en/of eigendommen van de contractant wordt gelegd; c. komt te overlijden of onder curatele/bewind voering wordt gesteld, d. contractant informatie niet heeft gegeven als bedoeld in artikel 4.2 en waardoor VEMA bij een juiste voorstelling van die informatie niet tot verhuur of shortlease zou zijn overgegaan.  

9.2 Indien één of meerdere van de in het vorige lid benoemde situaties zich voordoet heeft VEMA het recht zonder daartoe een (schriftelijke) ingebrekestelling is vereist en/of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, naar haar inzicht, zonder dat VEMA tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden en onverminderd de overige rechtsmiddelen die VEMA ter beschikking staan. Contractant verleend hieraan volledige medewerking en volgt alle instructies van VEMA op. Voorts vergoed contractant alle schade (schade van VEMA hieronder begrepen) die VEMA hierdoor heeft geleden.

9.3 Indien VEMA in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-,  ontbindings-, retentie- en/of reclamerecht te kunnen uitoefenen, is VEMA niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan de contractant (waaronder de betaling van wettelijke rente), in het geval daarna (in rechte) mocht komen vast te staan dat zij die rechten onjuist heeft uitgeoefend.  

 

10. Overige

10.1 Gebruikskosten van de auto zoals tolgeld(en), vignet(ten), parkeergelden, bekeuringen, brandstof en andere soortgelijke posten die bij het gebruik van de auto (kunnen) komen zijn voor rekening en risico van contractant.

10.2 Indien de auto niet met volle tank wordt ingeleverd worden de brandstofkosten volledig aan contractant doorbelast en wordt € 20,- ex btw extra in rekening gebracht. Indien de auto vies wordt ingeleverd wordt aan contractant € 35,- ex btw voor het uitzuigen in rekening gebracht en € 25,- ex btw voor het wassen.

10.3 Alle door de (semi)overheidsinstellingen en/of door andere bevoegde instellingen opgelegde kosten, boetes, maatregelen en overige sancties en de eventuele gevolgen daarvan, die ten gevolge van de huur- of shortleaseperiode zijn ontstaan, komen voor volledige rekening en risico van contractant. Contractant vergoed alle schade (schade van VEMA hieronder begrepen) die VEMA daardoor leidt en verleend VEMA adequaat alle medewerking. Per gebeurtenis mag VEMA € 25,- administratiekosten in rekening brengen en contractant dient alle schade binnen één week na kennisgeving van VEMA hiervan te vergoeden.

10.4 Het vorige lid is niet van toepassing indien het overduidelijk is dat en de redelijkheid en billijkheid met zich me brengt dat VEMA voor die sancties en de eventuele gevolgen daarvan verantwoordelijk is. Contractant verleend echter VEMA wel om niet alle medewerking indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de sancties en de eventuele gevolgen daarvan.

10.4 Naast het bepaalde in artikel 5.9 stelt contractant, tenzij de beslaglegging is te wijten aan VEMA, bij beslaglegging van de auto VEMA geheel schadeloos voor de schade (schade van VEMA daaronder begrepen) die VEMA daardoor leidt. Voorts wordt de vergoeding van de huur of shortlease tijdens de beslaglegging doorberekend aan contractant en dient contractant al hetgeen is overeengekomen, zoals in deze algemene voorwaarden en huurovereenkomst staan, zover als mogelijk na te leven.

10.5 Indien VEMA aan (semi)overheidsinstellingen of instellingen die daartoe (al dan niet op privaatrechtelijke grond) bevoegd zijn informatie dient te geven over contractant en/of personen die tijdens de huur- of shortleaseperiode in de auto zijn geweest en/of goederen die in die periode zijn vervoerd, verleend contractant adequaat alle medewerking aan VEMA die daarvoor nodig zijn.

10.6 In situaties waarin VEMA door doen of nalaten van contractant schade (schade van VEMA daaronder begrepen) leidt en deze algemene voorwaarden daar niet in voorzien, kan VEMA conform de redelijkheid en billijkheid haar schade (schade van VEMA daaronder begrepen) op contract verhalen.

10.7 Bij elke overeenkomst tussen VEMA en contractant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.